مشخصات

نام و نام خانوادگی

پدرام رضازاده

شهر

اصفهان

آخرين مدرك تحصيلي

كارشناسي ارشد مهندسي نساجي

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی | دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی

مهندسی نساجی | دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق کاری

شغل كنوني

مدرس انگليسي کانون زبان ایران

مدرس خصوصي انگليسي